Skip to main content

Betydningen av helse, trivsel og produktivitet i bedrifter

Det første nye kontorbygget som skal realiseres på Site 4016 har fått navnet ARK. I tillegg til at det skal sertifiseres i henhold til den allerede godt etablerte sertifiseringsordningen, BREEAM, vil det også være det første bygget i regionen som sertifiseres i henhold til The WELL Building Standard.

Det første nye kontorbygget som skal realiseres på Site 4016 har fått navnet ARK. I tillegg til at det skal sertifiseres i henhold til den allerede godt etablerte sertifiseringsordningen, BREEAM, vil det også være det første bygget i regionen som sertifiseres i henhold til The WELL Building Standard.

Nybygget ARK på Site 4016

The WELL Building Standard er en internasjonal sertifiseringsordning for helsefremmende bygg. Det er et rammeverk for å identifisere, måle, verifisere og ikke minst følge opp kvaliteter i og rundt kontorbygget som påvirker helse og trivsel for leietakere, besøkende og nærmiljøet. Kravene i standarden er basert på medisinsk forskning og innebærer en holistisk tankegang om hvordan mennesker påvirkes av de byggede miljøene de oppholder seg i.

Luft, vann, ernæring, lys, bevegelse, termisk komfort, akustikk, materialer, psykisk helse, samfunn og nærmiljø er nøkkelområdene som sertifiseringen dekker for å bidra til menneskers helse og trivsel.

At miljøsertifiseringsordninger som BREEAM og WELL er bra for miljøet hersker det liten tvil om, men hva betyr en WELL sertifisering i praksis for leietakerne i bygget? Hvilken merverdi gir det leietakerne og deres ansatte? Her er noen av våre tanker rundt dette.

Det er nesten ingenting som er  viktigere enn vår egen helse, vår trivsel og våre kjære. For de fleste arbeidsgivere er en sunn og fornøyd arbeidsstyrke kanskje den viktigste komponenten for å skape en produktiv og vellykket bedrift.

Ifølge rapporten til World Green Building Council Health, Wellbeing & Productivity in Offices utgjør personalkostnader i gjennomsnitt rundt 90% av bedriftens totale driftskostnader. De øvrige 10% er husleie og energikostnader.

Basert på denne innsikten følger det at bare en liten økning i produktiviteten til ansatte, eller noe som påvirker deres evne til å være produktive, kan gi store effekter og derfor bør være av stor interesse for enhver organisasjon. Det som i utgangspunktet kan virke som en beskjeden forbedring i de ansattes helse eller produktivitet, kan ha en betydelig økonomisk implikasjon for bedriftene.

I følge SSB utgjorde gjennomsnittlig arbeidskraftkostnad i Norge i 2019 rundt 811.000 pr. ansatt. Basert på dette viser beregninger for ARK bygget, som er veldig effektivt, at andelen av husleie og energi bare utgjør rundt 5% av de totale kostnadene til en bedrift. Vår oppfatningen er derfor at det kan være lønnsomt for leietakere i større grad også å inkludere og vektlegge byggenes miljømessige prestasjon i større grad enn kun en alternativ vurdering av leiekostnader.

Et godt ekspempel på effekter som kan oppnås ble dokumentert i en studie som ble gjennomført i Storbritania og Nederland fra 2014 (Nieuwenhuis, Knight, Postmes, & Haslam, 2014). I studien fant man indikasjoner på at arealer som hadde et betydelig innslag av grønne vekster økte tilfredsheten og konsentrasjonsevnen til de ansatte, samt forbedret opplevelsen av inneklima kvaliteten. Man fant også indikasjoner på at produktiviteten gikk opp med hele 15% når man sammenlignet med arealer uten grønne vekster.

Gjennom WELL standarden har man for første gang et helhetlig rammeverk som muliggjør at man kan jobbe målrettet mot å utforme bygg som bidrar til leietakernes suksess. WELL standarden medfører også at man kan dokumentere tiltakene gjennom konkrete målinger og undersøkelser over tid. Det betyr i praksis at bygget også må driftes på en måte som bidrar til at man opprettholder de miljømesige kvalitene som var i bygget da det ble tatt i bruk første gang.

Forholdet mellom kontorbygget og brukerne

Ifølge rapporten Health, Wellbeing & Productivity in Offices er det overveldende bevis som støtter at utformingen av et kontor påvirker helsen, trivselen og produktiviteten til leietakerne. I rapporten trekker man noen faktorer som potensielt kan koste bedriftene store beløp pr. år:

  • Sykefravær: målt i antall dager eller timer på grunn av sykdom,
  • Klager på innemiljø: målt i antall og type klager på grunn av fysisk diskomfort knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet (temperatur, støy, blending og belysning),
  • Lite hensiktsmessige lokaler som ikke er tilpasset arbeidsoppgavene som skal gjennomføres,
  • Estetisk lite tiltalende og lite varierte lokaler,
  • Lite dagslys, ikke utsyn og generelt dårlig belysning.

Ved å benytte WELL standarden som sertifiseringsverktøy kan man redusere risikoen for å oppleve klager og dermed øke produktiviteten til de ansatte. Hvilke parametre er så de viktigste og hvilken effekt har de?

Innendørs luftkvalitet
Helse- og produktivitetsfordelene ved god innendørs luftkvalitet (IAQ) er godt dokumentert. God luftkvalitet indikeres ofte med lave konsentrasjoner av CO2, miljøgifter og relativ fuktighet samt høye ventilasjonsluftmengder. Basert på en omfattende mengde forskning er det ikke urimelig å indikere produktivitetforbedringer på 8-11% som en følge av bedre luftkvalitet.

Termisk komfort (temperatur)
Termisk komfort er nært knyttet til IAQ og det er vanskelig å skille dem. Termisk komfort har en betydelig innvirkning på tilfredsheten på arbeidsplassen. Å foreslå en generell størrelse på produktivitetsgevinster er vanskelig. Noen undersøkelser antyder en reduksjon i produktivitene rundt 4% når temperaturen oppleves for kald og rundt 6% når temperaturen oppfattes for varm.

Dagslys og belysning
God belysning er avgjørende for leietakernes tilfredshet. Det kan være vanskelig å skille fordelene med belysning, dagslys og fordelene med tilgang til utsyn fra vinduer. Flere studier det siste tiåret har estimert produktivitetsgevinster som følge av nærhet til vinduer. Noen studier antyder at personer som sitter ved vinduer får mere dagslys og økte sin mengde med søvn med 46 minutter per dag. Belysnings konseptet i henhold til WELL standarden har som mål å gi et belysningsmiljø som reduserer forstyrrelser i døgnrytmen, forbedrer søvnkvaliteten og påvirker humøret og produktiviteten positivt.

Biofili (bruk av grønt og planter)
I den nyere tid har det kommet en rekke vitenskapsartikler om forskjellige helseeffekter av nærhet til natur. Alt fra effekten av bare det å ha et bilde av natur til å gå i villmarken har blitt studert gjennom mange forskjellige eksperimenter. I en metastudie har det blitt vist en rekke effekter: redusert stress, forbedret konsentrasjon, håndtering av konsentrasjonsvansker og mental helse. Gjennom biofilisk design av kontorer kan produktiviteten, velvære og kreativitet øke, samt bidrar til redusert fravær. I dagens situasjon der mange er på hjemmekontor, opplever vi at bruken av kontoret endres og trygge områder for samhandling og interaksjon blir enda viktigere.

Støy
Å være produktiv i det moderne kunnskapsbaserte kontoret er praktisk talt umulig når støy gir en uønsket distraksjon. Dette kan være en viktig årsak til misnøye blant leietakerne. En undersøkelse viste en reduksjon i produktivitet på 66% når personer ble utstatt for uønsket støy. I et WELL bygg er interiøret nøye planlagt med hensyn til forskjellige bruksområder – det er soner for konsentrert arbeid, for interaskjon, for refleksjon, for bevegelse og ikke minst sosiale soner der plassering er vurdert med hensyn til god akustikk.

Interiør layout
Å designe kontorbygget for en rekke type arealer og ha fasiliteter som kan støtte ulike type av arbeidsoppgaver er meget viktig for å oppnå en høy produktivietet. Arealene må også understøttes av hensiktmessige teknologiske løsninger slik at arbeidsoppgavene kan utføres så effektivt som mulig. I hjerterommet i ARK bygget f.eks. blir det tilrettelagte fasilieter slik at prosjekteringsmøter kan utføres på digitale flater. I en nylig utført pilot studie går det frem at man fant en bemerkelsesverdig sammenheng mellom økt produktivitet og uformelle nettverk. Interaksjonen mellom ansatte i egen bedrift eller på tvers av bedrifter fører også til økt kunnskapsoverføring.

Aktiv design og trening
En faktor som garantert bidrar til forbedret helse er trening. Dette kan oppmuntres gjennom aktiv design i bygningen slik at det er enkelt og attraktivt for ansatte å få nok bevegelse i løpet av arbeidsdagen, samt tilgang til tjenester og fasiliteter som treningssentre, sykkellagring og grøntområder, hvorav noen kan være inne på kontoret eller kontorområdet, eller i lokal nærhet. Det er ikke utført mye forskning på koblingen mellom trening og kontorbasert produktivitet men det er åpenbart at for eksempel å oppmuntre til sykling har en god helseeffekt.

Ernæring
En viktig parameter som inngår i WELL standarden er ernæring. WELL standarden stiller for eksempel krav om promotering av sunn mat. For leietakerne betyr ikke det at de ikke kan velge annen mat, men heller at de til enhver tid er sikret å få et sunt mat tilbud. Så kan de velge selv.

Denne artikkelen er skrevet av vår CTIO Rune Augenstein. Vil du lære mer om WELL standarden eller Site 4016, ta gjerne kontakt med oss.

Andre aktuelle nyheter